Hvilket konsekvenser kan det få?

Som tidligere nævnt, så har Egedal kommune udgivet en VVM-undersøgelse af projektet om vandhåndteringen i Stenløse Å. Vi opfordrer endnu en gang til at få læst rapporten igennem, især med henblik på s. 49-51 samt bilag 2+3, da projektet kommer til at berøre flere medlemmer i foreningen, hvis projektet når til et stadie hvor det gennemføres.
Derfor opfordres alle berørte til at tage del i den otte ugers høring som, i øjeblikket, forventes at ligge i perioden april-Maj (01-04-2020 – 27-05-2020).

I VVM-undersøgelse er der lagt op til følgende :

Rørlægning gennem Stenløse by Anlægget gennem Stenløse by etableres som en regnvandsledning placeret i samme tracé som den eksisterende å. Rørledningen dimensioneres til at opfylde serviceniveauet svarende til en 10 års hændelse i et fremtidigt klima. Rørledningen opfylder derved både spildevandsplanens serviceniveau for regnvandsledninger på en 5 års hændelse og normal dimensioneringspraksis for vandløb, som er 10 år. Opstrøms Frederikssundsvej etableres regnvandsledningen som Ø1200 mm. Nedstrøms Frederikssundsvej etableres regnvandsledningen som Ø1400 mm. Den samlede strækning, hvor regnvandsledningen skal etableres, er ca. 4 km. Røret etableres delvist under nuværende bund af vandløbet, så det sikres, at alle eksisterende tilløb kan tilsluttes i eller over centeret af rørledningen
En stor del af åens forløb ligger i og mellem haver på private matrikler. For at begrænse arbejdsområdets bredde udføres rørlægningen med en gravemaskine i front og bagud til- og frakørsel af materialer på dumper i rørledningens tracé på den del af strækningen, hvor regnvandsledningen er etableret og profilet opfyldt. Bredden af arbejdsområdet er således bestemt af, at luftrummet skal have en samlet bredde på 6 m for at opfylde krav til vende-/svingradius til den størrelse gravemaskine (25 tons), der kan håndtere rørene. Der er således behov for et 4 m bredt arbejdsareal fra vandløbets kronekant på den ene side af vandløbet. Beplantning og træer bliver fjernet langs den ene side af vandløbet, tillige med træer og beplantning i selve vandløbsprofilet. Placering af arbejdsareal langs vandløbet vil variere afhængig af pladsforholdene og vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Rørlægningen forventes udført sektionsvis svarende til længden af to-tre rør

Anlægsperioden forventes at vare 2 år.

For at kunne gennemføre dette projekt, så vil bygherre have brug for at kunne transportere jord og materialer til og fra projektet. Derved vil der blive oprettet forskellige lagerpladser, hvor enkelte vil blive placeret i grundejerforeningens grunde. Rapporten tilskriver blandt andet:

Lagerpladser: Af hensyn til projektets fremdrift og for at være til mindst mulig trafikal gene for beboere i området bør kørevejen fra hvert arbejdsområde til nærmeste lagerplads maksimalt være 300 m. Derfor er der udpeget 6 lokaliteter til placering af lagerpladser for oplagring af maskiner og materialer. Lokaliteterne er vist i Bilag 2: og er Stenløse Materielgård, Egedal Gymnasium, Egedal Centret, parkeringsplads på hjørnet af Stationsvej og Toftholmvej, vest for atletikstadion ved Baneringen og landbrugsareal ved krydset mellem Bækholmvej og Morelvej. For at mindske kørslen yderligere forventes det, at rør leveres efter behov

Det endelige projekt er endnu ikke vedtaget, som om den udformning kommer til at blive som vist, vides ikke endnu, men alle opfordres til at følge de gener som projektet potentielt set måtte have.