VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SANDAL, Marts 2019

§1                 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen “Sandal”.
Dens hjemsted er Stenløse Egedal kommune

§2                 FORMÅL

a)  Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i et hvert anliggende, der normalt hører under grundejerforeningens område, herunder vedligeholdelse af fælles anlæg i det omfang, fornøden vedligeholdelse ikke foretages af det offentlige.

b) Endvidere er det foreningens op gave at repræsentere og varetage medlemmernes interesser over for de offentlige myndigheder eller private personer og firmaer i spørgsmål af fælles interesse.

c) Desuden skal foreningen ved oprettelse af en vejfond sørge for vedligeholdelse og reparation af vejene og stierne, som vist på bilag nr. 1

d) Foreningen må ikke engagere sig partipolitisk.

§3                 Medlemmer

De til enhver tid værende ejere af ejendomme beliggende på Banetoften, Baneringen, Bøgevej, Elmevej, Fyrrevej, Tjørnevej, Slåenvej, Pilevej, Egevej, Askevej, Ahornvej, og Præstegårdsvej nr. 1 til og med nr. 37, har pligt til at være medlemmer af foreningen og deltage i dens udgifter.

§4                 KONTINGENT OG BIDRAG TIL VEJFOND

a) Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling, som kan indkaldes efter nedenstående regler.

b) Kontingentet forfalder til betaling efter afholdelse af den ordinære generalforsamling, dog senest den 1. maj. Kontingentet anvendes til grundejerforeningens udgifter.

c) Medlemmernes bidrag til vejfonden, der forfalder til betaling senest 1. maj, fastsættes ved den ordinære generalforsamling, og pengene anvendes udelukkende til vedligeholdelse og reparation af de under vejfondens hørende veje og stier.

d) Såfremt det, efter 1. maj, skønnes nødvendigt med skriftlige rykkere til enkelte medlemmer, tillægges årets kontingent for disse medlemmer et beløb fastsat af generalforsamlingen, for hver rykker der har måttet effektueres. Der kan sendes en rykker pr. måned efter 1. maj.   

e) Foreningen opretter en girokonto, hvortil alle indbetalinger normalt foretages.

f) Eventuelle restancer kan overgives til inkasso efter 3 måneder fra forfaldsdato.

§5                 GENERALFORSAMLINGEN.

a) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Medlemmerne indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:                                    

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent, vejfondsbidrag og rykkergebyr.
  6. Valg af bestyrelses medlemmer samt 2 suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

b) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

c) Sammen med indkaldelsen udsendes det reviderede regnskab.

§6                 AFSTEMNING MM.

a) På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme pr. parcel forudsat at kontingentet er betalt.

b) Alle spørgsmål – med de i nærværende vedtægt fastsatte undtagelser – afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

c) Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot et af de fremmødte medlemmer fordrer det.

d) Det er tilladt at lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt, idet dog ingen må møde med mere end èn fuldmagt.

§7                 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

a)  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst ¼ af medlemmerne skriftlig anmoder herom med angivelse af det/de emne/r der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

b) Bestyrelsen skal senest 14 dage efter anmodningens modtagelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel. I indkaldelsen skal dagsordenen angives.

c) En ekstraordinær generalforsamling kan uanset antallet af fremmødte medlemmer vedtage de fremsatte forslag ved almindeligt stemmeflertal.

§8                 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende og repræsenterede medlemmer ved generalforsamlingen stemmer herfor.

§9                 BESTYRELSEN

a) Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer. Bestående af formand, kasserer, sekretær samt et bestyrelsesmedlem. Hver især vælges, normalt på en ordinær generalforsamling, for 2 år.

b) Såfremt en suppleant bliver indkaldt på grund af forfald af formand, kasserer eller sekretær, konstituerer den nye bestyrelse sig selv.

c) Til at supplere bestyrelsen, vælges 2 suppleanter. (En 1. suppleant og en 2. suppleant) – ligeledes, normalt på en ordinær generalforsamling. Dog kun for 1 år.

d) På ordinær generalforsamling i lige år afgår formand og sekretær. På ordinær generalforsamling i ulige år afgår kassereren og et bestyrelsesmedlem.

e) Genvalg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter kan finde sted.

f ) Bestyrelsen betaler ikke kontingent og vejfondsbidrag.

§10              FORRETNINGSORDEN

a) Foreningens daglige korrespondance føres af formanden.

b) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig, indkaldes èn eller begge suppleanter.

c) Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

d) Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger, og denne underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

e) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§11              REGNSKAB

a) Regnskabsåret er kalenderåret.

b) Betalt kontingent til foreningen og erlagte bidrag til vejfond tilbagebetales ikke, selvom en ejendom skifter ejer.

c) Kontantbeløb over 500,00 kr. , indsættes på foreningens konti.

d) Der føres særskilt regnskaber for vejfondens og grundejerforeningens midler. Alle betalinger skal godkendes af både formand og kasserer.

§12              DIVERSE

a) Forslag der medfører udgifter på mere end 10% af foreningens årlige indtægt, kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende og de repræsenterede medlemmer ved generalforsamlingen stemmer herfor.

b) Udgifter ved enhver fælles foranstaltning fordeles ligeligt imellem samtlige bidragspligtige parceller uden hensyn til størrelse eller beliggenhed.

§13              REVISORER

a) Regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

b) Endvidere vælges 2 revisorsuppleanter.

c) På den ordinære generalforsamling i lige år afgår den først valgte revisor og revisorsuppleant.

d) På den ordinære generalforsamling i ulige år afgår den sidst valgte revisor og revisorsuppleant.

§14              ORDENSREGLER MM.

a) Hvert medlem er pligtig at sørge for renholdelse og vedligeholdelse af sit eget areal samt sørge for, at det til grunden hørende vejareal renholdes (ukrudt, sne,mm). Overholdes dette ikke trods påkrav, har bestyrelsen ret til at bringe forholdet i orden på ejerens regning. Betales udgifterne ikke trods påkrav, kan beløbet inddrages ad retslig vej.

b) Beboere, der holder husdyr, skal drage omsorg for, at disse ikke forvolder ulempe eller skade på andres ejendom, på fortove, veje og stier.

c) Det henstilles at medlemmer i meget vid udstrækning tager hensyn til omkringboende når man anvender motoriseret eller på anden måde støjende udstyr.

§15              OPLØSNING

a) Foreningen kan opløses efter vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

b) Opløsning kan dog ikke finde sted, så længe der påhviler foreningen gældsforpligtelser. Foreningens medlemmer hæfter primært pro rata, subsidiært solidarisk.

c) Opløses foreningen afgør generalforsamlingen, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver.

Hent vedtægterne her