Referat af ordinær generalforsamling den 20. mart 2018

For at undgå misforståelser, blev medlemmerne krydset af ved indgangen
Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet.

Bo Vesth blev valgt til dirigent. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Karen Marie Henriksen blev valgt til referent og hun holdt en lille tale til Stig i anledning af hans fratræden , hvorefter han fik overrakt foreningens gave.

Fomandens beretning:
Formanden gennemgik den udsendte beretning. Der var spørgsmål ang. vedligeholdelse af skolestien og i det hele taget ejerforhold. Bestyrelsen mener, at kommunen i sin tid overtog vedligeholdelsen af stien. Der foreligger papir herpå.
Herefter blev beretningen godkendt.
Formanden takkede for godt samarbejde i de 31 år han har været formand.

Regnskabet:
Kassereren gennemgik regnskabet, som ikke gav anledning til spørgsmål. Herefter blev regnskabet godkendt.

Indkomne forslag:

A. Salg af grund.
Willy Eliasen gennemgik det med indkaldelsen udsendte forslag. Afstemningen tilkendegav, at der var interesse for salg af grunden og bestyrelsen undersøger, hvorledes grunden kan gøres salgsbar.

B. Snerydning.
Dirigenten beklagede, at der ved den ekstraordinære generalforsamling d. 25.10. 2017 var handlet imod foreningens vedtægter, hvorfor forslaget var fremsat til fornyet afstemning. Forslaget faldt ved skriftlig afstemning med 13 stemmer for og 40 imod.


C. Vedtægtsændring.
§ 2. e slettes. § 5.b. den foreslåede ændring blev tilsluttet og ny tekst vil fremgå af grundejerforeningens hjemmeside. ( Når der gives besked)

Fastsættelse af kontingent m.m.
Det af bestyrelsen foreslåede kontingent blev vedtaget.
Kontingent kr. 20,00. Vejfond 580,00. Rykkergebyr kr. 100,00.
Kassereren redegjorde for problemer, der kan opstå, når fjernvarmen starter. Firmaet sørger for at vejene bliver bragt i orden, men da det er mange år siden Baneringen er blevet vedligeholdt, kan en tæppebelægning komme på tale.

Valg af bestyrelse m.m.
Sekretær Karen Marie Henriksen, Baneringen 37
Suppleant Susanne Simonsen, Pilevej 2
Revisor Søren Andersen, Tjørnevej 4
Revisorsuppleant Mads Herskind, Tjørnevej 9
Alle blev genvalgt.
Nyvalg til bestyrelsen.
Formand Bo Vesth, Pilevej 13 (valgt for 1 år)
Bestyrelsesmedlem Dennis Boss, Slåenvej 4
Suppleant Ole Jacobsen, Baneringen 41
Revisor Mette Elliott, Slåenvej 12

Eventuelt.
Et medlem gjorde opmærksom på – især til nye tilflyttere – at man kan risikere, at der ligger kabler nedgravet i haven.

Der blev også gjort opmærksom på at der er flere steder, hvor kommunen ikke havde færdiggjort sit arbejde, som er til stor gene.

Stig kunne meddele, at det ikke var grundejerforeningens arbejde at opsøge ikke færdiggjort arbejde og at bestyrelsen ikke bliver inviteret til vejsyn af kommunen.
Som tidligere meddelt, er det medlemmernes pligt at henvende sig til bestyrelsen, når der bliver gravet.

Stig afsluttede med at takke for god ro og orden samt for samarbejdet. Han takkede også for gaven fra grundejerforeningen, som han glædede sig til at tage i brug.
(Referatet er underskrevet af Karen Marie Henriksen og Bo Vesth, men disse kan ikke komme på her)

*** APPEL APPEL ***
Som det fremgår af referatet, er foreningens formand, Bo Vesth, efter eget ønske kun valgt for 1 år. D.v.s. at vi til næste generalforsamling i 2019, skal vælge en ny formand. det vil være til stor hjælp for bestyrelsen, hvis medlemmerne vil overveje og meddele til bestyrelsen interesse for overtagelse af formandskabet. Der vil selvfølgelig fra bestyrelsen være al mulig hjælp, så den nye formand uden besvær kan overtage jobbet.