Grundejerforeningen Sandal v/ Stig Spøhr Baneringen 40, 3660 Stenløse, 22 marts 2017.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2017

Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet, 29 medlemmer incl. Bestyrelsen

Poul Romose blev valgt til dirigent. Han startede med, at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Karen Marie Henriksen blev valgt til referent.

Formandens beretning.

Formanden gennemgik den udsendte beretning. Flere medlemmer var uforstående overfor ønsket om vejbump på Præstegårdsvej og var mere interesserede i chikaner, da man var enige i, at der ofte køres for hurtigt på Præstegårdsvej. Som omtalt i beretningen er forslaget sendt til kommunen, hvor lignende forslag bliver revurderet én gang om året.

Spørgsmålet om snerydning gav anledning til flere spørgsmål. Bl.a. hvem bestemmer, når der skal ryddes? Bestyrelsen må tage spørgsmålet op. Bestyrelsen har fejlagtigt ikke gjort opmærksom på, at tilbuddet drejer sig om rydning af veje og at man selv må sørge for rydning af fortove.

Der blev endnu engang gjort opmærksom på, at der ikke er snerydning på Baneringen ned til stadion. Dette er nedprioriteret fra kommunens side.

Et medlem gjorde opmærksom på, at grundejerforeningen ejer en grund for enden af Slåenvej. Denne grund kunne evt. laves om til villagrund og sælges og nogle af pengene kunne sættes ind på en snefond. Bestyrelsen arbejder videre med snerydning. Hvis forslaget bliver godkendt på ekstraordinær generalforsamling, kan det træde i kraft i 2017/18.

Formanden bad medlemmerne henvende sig til bestyrelsen, hvis der bliver gravet, da kommunen ikke giver besked. Herefter blev beretningen godkendt.

Regnskab. 

Kassereren gennemgik regnskabet. Der var spørgsmål om porto. Porto dækker over trykning, udbringning af tryksager m.m. Herefter blev regnskabet godkendt.

Indkomne forslag.  

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Der gøres opmærksom på, at forslag skal være formanden i hænde senest 31.12.

Der var forslag om, at der oprettes en hjemmeside og et medlem påtog sig opgaven.

De seneste vedtægter, der er fra april 2011, blev efterlyst. Såfremt man ønsker et eksemplar, kan man henvende sig til formanden. Nye beboere får vedtægter af ejendomsmægleren.

Der var også ønske om navnene på bestyrelsen på indkaldelsen. Dette vil blive efterkommet. Til orientering er der altid navne adr., tlf. og mailadresser på sidste side af referatet fra generalforsamlingen.

Fastsættelse af  kontingent m.m.                                                                        

Kontingent kr. 20,00 

Vejfondbidrag kr. 580,00

Rykkergebyr kr. 100,00

Valg til bestyrelse.

Kasserer Flemming Pedersen, Fyrrevej 6

Bestyrelsesmedlem Bo Westh, Pilevej 13

Suppleant Susanne Simonsen, Pilevej 2

Suppleant Poul Andersen, Egevej 7

Revisor Claus Haustrup, Præstegårdsvej 1

Revisorsuppleant Mads Herskind, Tjørnevej 9, blev nyvalgt

Alle blev genvalgt

Eventuelt.                                  

Der var forslag om, at grunden på Slåenvej måske kunne bruges på anden måde, som f.eks. anlæggelse af legeplads. Bestyrelsen mente dog, at dette ville blive for kostbart, samt at der er en udmærket legeplads på Lærkeskolen, som ligger i nærheden af alle grundejerne.

Der er stadig et fundament på grunden på Slåenvej. Formanden kontakter YouSee, som havde lovet at fjerne alt.

Herefter blev mødet hævet og formanden takkede for god ro og orden.

Formand Stig Spøhr, Baneringen 40, tlf. 23 26 37 63, stig.spoehr@mail.dk

Sekretær Karen Marie Henriksen, Baneringen 37, tlf. 47 17 11 41

karenmariehenriksen@12move.dk

Kasserer Flemming Pedersen, Fyrrevej 6, tlf. 47 17 12 21

fam.Pedersen@newmail.dk

Bestyrelsesmedlem Bo Vesth, Pilevej 13, tlf. 60 35 40 27

Bo.vesth@gmail.com

Referatet der er omdelt til alle medlemmerne er underskrevet af både sekretæren og dirigenten.